Voordelen en nadelen van windstroom

Wil je bijdragen aan duurzaam stroom opwekken? Dan kan je eens kijken naar windstroom! Windstroom is schoon en komt uit een natuurlijke bron die nooit opraakt, waardoor het veel minder belastend is voor het milieu. Zijn er naast de voordelen van windstroom ook nadelen van windmolens op land en op zee? En zo ja, wat is er aan de nadelen van windmolens te doen? Greenchoice zet de voor- en nadelen van windstroom voor je op een rij.

Meer lezen

Voordelen van windstroom

1. Windstroom is duurzaam

Bij het produceren van windstroom komt - afgezien van het maken en plaatsen van de windmolens - geen CO2 vrij. Daarnaast kunnen moderne windmolens goed gerecycled worden en leveren ze nauwelijks afval op. Veel materialen worden zelfs hergebruikt voor nieuwe molens.

2. Windstroom raakt nooit op

Windstroom komt uit een natuurlijke bron, die onbeperkt en onuitputtelijk is. Nederland is daardoor ook een heel geschikt land voor windstroom, omdat het vaak en hard waait. Het is dus eenvoudig in ons eigen land op te wekken, waardoor we minder afhankelijk zijn van bijvoorbeeld gas en olie uit het buitenland.

Op dit moment komt ongeveer 90% van onze elektriciteit uit fossiele energiebronnen, zoals aardgas, olie en steenkool. Naast dat deze fossiele brandstoffen slecht zijn voor het milieu, komen ze ook vaak uit politiek instabiele regio’s. En het belangrijkste: fossiele energiebronnen raken op.

3. We zijn niet afhankelijk van fossiele brandstoffen

Sterker nog: windmolens kunnen ons volledig energieonafhankelijk maken. Uit onderzoek blijkt dat windmolens de hele wereld van energie zouden kunnen voorzien (Xi, McElroy & Kiviluoma, 2009). Realistisch gezien is het nodig om te kiezen voor een combinatie van windenergie en andere duurzame bronnen. Op die manier kan Nederland binnen afzienbare tijd duurzaam en energieonafhankelijk zijn.

4. Windmolens zijn overal te plaatsen

De windmolens kunnen overal in Nederland geplaatst worden. Hierdoor is het mogelijk om de economie te stimuleren van economisch achterliggende gebieden. Boeren die niet meer voldoende verdienen met de akkerbouw of veeteelt, kunnen hun land beschikbaar stellen om windmolens op te plaatsen. Windmolens kunnen ook energie winnen in gebieden die niet zijn aangesloten op een regionaal distributienetwerk.

Nadelen windstroom

1. Windstroom kost meer dan energie uit fossiele brandstoffen

Vaak wordt gezegd dat windmolens niet op wind draaien, maar op subsidie van de overheid. Na de energiecrisis, is dat wel anders. Stroom die opgewekt wordt uit andere bronnen dan gas of olie, is namelijk goedkoper dan stroom uit fossiele brandstoffen. Daarnaast zal de prijs van windmolens verder gaan dalen wanneer ze in grotere aantallen worden gemaakt.

2. Windmolens zijn onbetrouwbaar, want het waait niet altijd

Wetenschappers hebben steeds meer ervaring met windmolens en blijven de techniek verbeteren. Daardoor levert elk nieuw model windmolen steeds meer energie dan oudere modellen. Vooral van windmolens op zee verwachten we veel, omdat het daar in principe altijd hard waait. De afhankelijkheid van minder frequente windvlagen op land gaat flink naar beneden met windmolenparken op zee.

3. Windmolens verstoren ons landschap en zorgen voor horizonvervuiling

Horizon- of landschapsvervuiling is het aanwezig zijn van objecten in de omgeving, waardoor er een andere horizon - ofwel een ander uitzicht - ontstaat. Hierdoor kan de harmonie van een landschap worden verstoord. Windmolens zijn hoog en het grootste deel van de tijd in beweging. Om deze hinder te voorkomen, zijn er echter strikte regels opgesteld. Een windmolen mag niet dichter bij een woning staan dan vier keer de mastlengte, die voor een Nederlandse windmolen ongeveer 75 meter is. Er is dus vaak een landschaps- en veiligheidszone van 300 meter rondom de windmolens. Dergelijke regels zorgen dus voor minder overlast.

4. Het bouwen en aanleggen van windmolens zorgt ook voor CO2-uitstoot

Er komt inderdaad CO2 vrij bij het bouwen en aanleggen van windmolens, en ook bij onderhoud en het afbreken. Hier zijn namelijk fossiele brandstoffen voor nodig. Gerekend over de hele levensduur van een windmolen, is deze uitstoot echter heel laag. In 20 weken wekt een windturbine namelijk evenveel energie op als er nodig is voor de bouw, het onderhoud en de afbraak.

Windstroom: kosten en baten

Windstroom is nu de goedkoopste en schoonste manier om de CO2-uitstoot te verlagen. Daarnaast maakt het ons een stuk minder afhankelijk van fossiele brandstoffen en van landen zoals Rusland en Saoedi-Arabië, die dat nu voor ons produceren. Bij het bouwen en aanleggen van windturbines komt wel CO2 vrij, maar deze uitstoot is verwaarloosbaar. 

Voordelen windmolens op land

Naast de algemene voor- en nadelen van windstroom zijn er ook specifieke voor- en nadelen gerelateerd aan de locatie van windmolens op zee of land. Hieronder geven we je een overzicht.

1. Bouwen en onderhoud zijn makkelijker uit te voeren

Voor windmolens op zee moet er vaak gewacht worden op veilig weer om aan het werk te kunnen. Op land is dit niet vaak een probleem.

2. Windmolens plaatsen op land is goedkoper

Voor het plaatsen van windmolens op land is minder materiaal en gespecialiseerd personeel nodig dan op zee. Dit maakt het plaatsen van windmolens op land goedkoper.

Nadelen windmolens op land

1. Opbrengt is onbetrouwbaar, het waait niet altijd op land

Op land waait het, door bijvoorbeeld de bebouwing, minder hard dan op zee. De opbrengst uit windmolens op land is dus minder dan bij windmolens op zee.

2. Overlast voor de omgeving is groter

Hoewel een meerderheid van de Nederlandse bevolking positief denkt over windstroom en windmolens zijn er ook zorgen over de geluidsoverlast, de slagschaduw, het uitzicht dat wordt verstoord of het gevaar dat ze kunnen opleveren voor vogels. Op land leven mensen dichterbij de windmolens waardoor de overlast groter is dan bij windmolens op land.

Voordelen windmolens op zee

1. Er is geen geluidsoverlast van de windturbines

Omdat de windmolens op zee ver van de kust af staan hebben bezoekers en bewoners van de kustgebieden geen last van geluidsoverlast van de windmolens.

2. Het waait harder op zee

Hoe harder het waait, hoe meer stroom de windmolens leveren. Op zee staat niets de wind in de weg en hierdoor waait het daar constanter en harder dan op land. Dit levert dus veel meer stroom op.

3. Minder last van horizonvervuiling

De windmolens op zee bevinden zich op grote afstand van de kust. Hierdoor zijn deze alleen bij helder weer zichtbaar vanaf de kust. In tegenstelling tot land, waar de windmolens dichterbij de bewoonde gebieden staan, is er minder last van horizonvervuiling.

Nadelen windmolens op zee

1. Windmolens op zee zijn duurder

Voor het plaatsen en onderhouden van windmolens op zee zijn speciaal opgeleide personen nodig. Dit maakt het onderhouden en plaatsen van windmolens op zee duurder dan op land.

2. Er is meer materiaal nodig voor windmolens op zee

Windmolens op zee worden geplaatst op hoge palen om deze boven het zeeniveau uit te laten komen. Hiervoor is meer materiaal nodig dan op land want zich ook uit in een hogere CO2-uitstoot.

Wat is er aan de nadelen van windmolens te doen?

Bezwaar maken heeft weinig zin, zo blijkt uit een onderzoek van Hart van Nederland. Na een analyse van 86 uitspraken van de Raad van State bleek dat er in slechts vier gevallen werd afgezien van plaatsing. Toch kunnen juist het bespreekbaar maken van de bezwaren en meer uitleg over de voordelen van windstroom bijdragen aan meer begrip. Daarnaast is het belangrijk om mensen in de buurt van de nieuwe molens in een vroeg stadium te betrekken bij de ontwikkeling van een windmolenpark.

Meer windmolens plaatsen op zee zou ook kunnen helpen om de groei van het aantal molens aan land te beperken. Daar wordt ook volop over nagedacht. Nu is er lange tijd gewezen op de nadelen van windmolens op zee. Het zou te duur zijn en te weinig rendabel.

De Nederlandse regering ziet echter steeds meer de voordelen van windmolens op zee en is nu van plan om drie keer zoveel windparken op de Noordzee te bouwen als eerder was gepland. Dit zou betekenen dat er in 2050 zo’n 70 gigawatt aan vermogen wordt geleverd. Nederland zou met een dergelijke hoeveelheid windstroom vanaf zee vrijwel helemaal zelfvoorzienend zijn. Als dit lukt, raken mogelijk ook de meest doorgewinterde twijfelaars overtuigd van de voordelen van windstroom.

Meer weten?

Greenchoice levert 100% windstroom, opgewekt in Nederland

Bekijk windstroom van Greenchoice