Privacy

Greenchoice hecht veel waarde aan jouw privacy. In ons privacy statement leggen we uit welke gegevens wij verzamelen, voor welke doeleinden, hoe wij deze gegevens verkrijgen, wat jouw rechten zijn en hoe je deze kunt uitoefenen.

Bekijk hier het Privacy Statement van Greenchoice.

Lees meer over

Inleiding

Greenchoice B.V., statutair gevestigd te Rotterdam en kantoorhoudende te (3014 DB) Rotterdam aan het Kruisplein 15, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 24302685,

en

Greenchoice Zakelijk N.V., statutair gevestigd te Rotterdam en kantoorhoudende te (3014 DB) Rotterdam aan het Kruisplein 15, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 62318381, een groepsmaatschappij van Greenchoice B.V.,

hierna aangeduid met ‘wij’, ‘we’, ‘ons’ of ‘Greenchoice’, bieden de volgende diensten en/of producten aan:

Diensten en/of producten Greenchoice B.V. Greenchoice Zakelijk N.V.
Levering van duurzame elektriciteit en bosgecompenseerd gas Ja Ja
Levering van energieproducerende, energiebesparende en andere energiegerelateerde diensten en/of producten Ja Ja
Deelname aan het Bosspaarplan Ja Nee

 

Om deze diensten en/of producten te kunnen aanbieden en leveren heeft Greenchoice bepaalde persoonsgegevens van je nodig.

Over het gebruik van deze gegevens willen we je graag duidelijk informeren. In dit privacy statement leggen wij daarom uit van wie wij gegevens verwerken, welke gegevens wij verwerken, met welk doel wij dat doen, en hoe wij met deze gegevens omgaan. Ook leggen wij uit op basis waarvan wij de gegevens mogen verwerken. Heb je naar aanleiding van het lezen van dit privacy statement nog vragen dan kan je die aan ons stellen via de contactgegevens onderaan dit privacy statement.

Wanneer mogen wij persoonsgegevens verwerken?

In de wet is bepaald in welke gevallen persoonsgegevens verwerkt mogen worden. Dit mag, onder meer als:

 1. Iemand Greenchoice hiervoor toestemming geeft (dit noemen we hierna: toestemming).
 2. Dit nodig is om een overeenkomst aan te gaan of een offerte op te stellen (dit noemen we hierna: overeenkomst).
 3. Dit nodig is om aan een wettelijke verplichting te voldoen (dit noemen we hierna: wettelijke plicht).
 4. Greenchoice of een derde een gerechtvaardigd belang heeft. Hierbij worden de belangen van de personen van wie de persoonsgegevens worden verwerkt meegewogen (dit noemen we hierna: gerechtvaardigd belang).

Verwerken wij je persoonsgegevens omdat je ons hier toestemming voor hebt gegeven, dan kan je die toestemming op elk moment ook weer intrekken.

In dit privacy statement leggen wij uit welke gegevens wij van je verwerken. Hierbij vermelden wij duidelijk welke van de hierboven genoemde situaties van toepassing is.

Voor deelname aan het Samen Greenchoice spaarprogramma heeft Greenchoice een apart privacy statement. De meest actuele versie daarvan kun je steeds terugvinden via www.samengreenchoice.nl.

Van wie verwerkt Greenchoice persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens van personen die één of meerdere diensten of producten van Greenchoice (zullen gaan) afnemen, hebben afgenomen of hier interesse in hebben getoond en persoonsgegevens van contactpersonen van zakelijke afnemers. Ook verwerken wij gegevens van personen die onze website bezoeken.

Welke persoonsgegevens verwerkt Greenchoice en waarom?

Hieronder leggen wij uit welke persoonsgegevens wij van je (kunnen) verzamelen, met welk doel we dat doen en welke grondslag daarbij van toepassing is.

Als je interesse toont in een dienst en/of product en/of klant wordt of bent van Greenchoice dan verzamelen wij de volgende gegevens:

3.1 Klantgegevens

Vraag je bij ons een offerte aan of heb je op andere wijze interesse getoond in een product of dienst van Greenchoice, dan leggen wij die klantgegevens (bijvoorbeeld: naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer) vast die wij nodig hebben om je vraag te beantwoorden, een aanbod (op maat) te kunnen doen, de offerte naar je toe te sturen en hierover contact met je op te kunnen nemen. (overeenkomst)

Ga je een overeenkomst met ons aan dan verwerken wij aanvullend ook je geboortedatum en bankrekeningnummer. De hiervoor genoemde klantgegevens gebruiken wij om je te identificeren, je aan te kunnen melden bij de netbeheerder en de geleverde diensten en/of producten bij je in rekening te brengen. (overeenkomst)

Jouw e-mailadres gebruiken wij ook om je te informeren over (nieuwe) diensten en/of producten en voor reviews. Dit doen wij bijvoorbeeld door het versturen van een nieuwsbrief. Hierbij houden wij rekening met jouw persoonlijke situatie (bijvoorbeeld welke producten je bij ons afneemt). (gerechtvaardigd belang)

3.2 Bandopnames

Als je telefonisch een overeenkomst aangaat met Greenchoice, dan kunnen wij een bandopname maken van dit gesprek. Dit doen wij zodat wij kunnen aantonen dat wij een overeenkomst met je zijn aangegaan. (gerechtvaardigd belang)

Ook kunnen wij gesprekken tussen jou en Greenchoice opnemen ten behoeve van kwaliteitsverbetering en interne trainingsdoeleinden. (gerechtvaardigd belang)

3.3 Kredietwaardigheid

Als je een overeenkomst met ons aangaat voor de levering van een dienst of product dan kunnen wij onderzoeken of je in staat bent om je rekeningen te betalen (kredietwaardigheidsonderzoek). 

De kredietwaardigheidstoets laten wij uitvoeren door Economic Data Resources B.V. (EDR). Het kredietinformatiebureau controleert of je een betalingsachterstand hebt of dat er op je adres een betalingsachterstand staat geregistreerd. Je gegevens (je naam en geboortedatum) worden door ons verstrekt aan EDR voor een advies over je kredietwaardigheid. Het onderzoek en het besluit over de borg vinden geautomatiseerd plaats. Het advies leggen wij vast en gebruiken wij om te bepalen of wij een borg aan je vragen. Belangrijk om te weten is dat het kredietwaardigheidsonderzoek zowel voor jou als voor ons van belang is, zodat je geen betaalachterstand oploopt. (gerechtvaardigd belang)

Als je bezwaar wil maken of meer informatie wenst over EDR kun je naar https://www.edrcreditservices.nl/privacy-statement/.

3.4 Wijze van aanmelden

Je kan op verschillende manieren een overeenkomst sluiten met Greenchoice. Dat kan je telefonisch of via de website direct bij Greenchoice doen, maar dat kan ook via andere kanalen, zoals een vergelijkingswebsite op internet of via een energiecoöperatie. Wij houden bij op welke manier je de overeenkomst bent aangegaan. Dit doen wij om de aanmelding te verifiëren, verplichtingen richting onze samenwerkingspartners te kunnen nakomen en om inzicht te krijgen in de effectiviteit van de aanmeldkanalen. Ook kunnen wij deze gegevens gebruiken voor het adequaat afhandelen van klachten. (gerechtvaardigd belang)


Indien je één van onderstaande producten afneemt dan verzamelen wij (aanvullend) de volgende gegevens:

3.5 Elektriciteit en/of gas

Neem je elektriciteit en/of gas van Greenchoice af dan verzamelen wij de volgende gegevens:

3.5a Meterstanden en verbruik

Facturatiestanden

Wij verwerken alle meterstanden die noodzakelijk zijn om je energieverbruik vast te stellen. Dit doen wij om facturen voor je op te stellen en om te bepalen hoeveel energie we voor je moeten inkopen. Daarnaast kunnen wij dit doen om je adviseren over een passend termijnbedrag. (overeenkomst respectievelijk gerechtvaardigd belang)

Om meer inzicht te krijgen in je verbruik kan je via je persoonlijke digitale omgeving op de Greenchoice website of via de online (klant)applicaties van Greenchoice zelf meterstanden invullen. Als je daar gebruik van maakt, dan worden deze standen ook verwerkt. (toestemming)

Standen voor verbruiksoverzicht

Heb je een slimme meter dan verwerken wij je maandelijkse meterstanden. Dit doen wij omdat wij je maandelijks een verbruiks- en kostenoverzicht dienen te sturen. (wettelijke plicht)

Standen voor gedetailleerd inzicht in je energieverbruik

Wil je een gedetailleerd inzicht in je energieverbruik, dan kunnen wij vaker meterstanden uit je slimme meter opvragen. In dat geval zullen we elk kwartier de stroomstanden en/of elk uur de gasstanden (ook wel intervalstanden genoemd) uitlezen. Deze gegevens verwerken wij alleen als je ons daar expliciet toestemming voor geeft. Wij houden ons daarbij aan de regels van de Gedragscode Slimme Meters. (toestemming)

Als je toestemming hebt gegeven voor het uitlezen van de intervalstanden, dan kunnen we je persoonlijke adviezen geven op basis van je intervalstanden. Daarnaast kunnen we de intervalstanden ook gebruiken voor het bepalen van de juiste meterallocatie, de inkoopstrategie en/of het doen van analyses. Dit doen wij op basis van geaggregeerde data. Dit betekent dat we hierbij niet zien hoeveel jij als individuele klant verbruikt, maar slechts wat het verbruik is van de gezamenlijke groep klanten die toestemming heeft gegeven de intervalstanden uit te lezen.

Historisch verbruiksoverzicht

Als je een slimme meter hebt, kan je ons ook verzoeken om een historisch verbruiksoverzicht op te stellen. In het historisch verbruiksoverzicht staat je verbruik per dag, per week en per maand. Dit kan tot maximaal twee jaar (24 maanden) terug of over de periode sinds de aanvang van het leveringsovereenkomst als dit korter is. Wij zullen de meterstanden voor dit historisch overzicht opvragen bij je regionale netbeheerder. (toestemming)

3.5b Gegevens uit de centrale registers van de netbeheerders

Als wij een offerte voor de levering van elektriciteit en/of gas voor je opstellen of een overeenkomst voor de levering van elektriciteit en/of gas met je aangaan verzamelen wij de volgende informatie:

 • (In het geval van een overstap van een andere leverancier) de einddatum van de bestaande overeenkomst en de opzegtermijn
 • Gegevens over je aansluiting en meter, zoals bijvoorbeeld het standaardjaarverbruik, de capaciteit van de meter, of je een slimme meter hebt en of er energie wordt teruggeleverd
 • Historische meterstanden

Deze gegevens vragen wij op uit de centrale registers van de netbeheerders. Voor het opstellen van een offerte hebben wij deze gegevens nodig om je een aanbod op maat te kunnen doen. Wij raadplegen deze registers dan alleen als je daar (door middel van je klantsleutels) expliciet toestemming voor geeft. (toestemming)

Indien wij een overeenkomst met je zijn aangegaan dan raadplegen wij de registers om de aanmelding goed te laten verlopen. (overeenkomst)

Ook gebruiken wij gegevens uit deze registers ten behoeve van het inkopen van energie en om een beginstand te kunnen controleren. (overeenkomst)

3.6 Bijdrage Bosspaarplan

Neem je ook deel aan het Bosspaarplan, dan verwerken we ook hoeveel je maandelijks hieraan bijdraagt en hebt bijgedragen. Dit doen wij zodat wij weten hoeveel wij aan de aan het Bosspaarplan gekoppelde activiteiten moeten besteden, en je kunnen informeren wat er met je bijdrage is gedaan. (overeenkomst)

3.7 Slimme verbruiksinzichten (energieverbruiksmanager)

Met een energieverbruiksmanager krijg je meer inzicht in je energieverbruik. Maak je gebruik van de energieverbruiksmanager in de persoonlijke digitale omgeving en/of de online (klant)applicaties dan verwerken wij de onderstaande gegevens. Dit doen wij om je een goed inzicht te kunnen geven in je verbruik en/of je te kunnen adviseren over energiebesparing. (overeenkomst)

 • NAW-gegevens
 • E-mailadres
 • Klantnummer
 • Tarief (€ per kWh of m3)
 • Termijnbedrag
 • Meternummer
 • Meterstanden die je doorgeeft
 • P4-standen stroom (elke 15 minuten)*
 • P4-standen gas (elk uur)*

*) Dit zijn meterstanden die door de netbeheerder per kwartier respectievelijk per uur worden uitgelezen uit jouw slimme meter. Deze gegevens verwerken wij alleen als je hiervoor je expliciete toestemming hebt gegeven. (toestemming)

En als je dat in de energieverbruiksmanager in de persoonlijke digitale omgeving en/of de online (klant)applicatie hebt ingevuld:

 • Aantal personen in huishouden
 • Aantal slaapkamers
 • Type en bouwjaar woning
 • Wijze van koken (elektrisch/gas/beide of overig)
 • Type verwarming (elektrisch/gas/beide of overig)
 • Wijze van verwarmen water (elektrisch/gas/beide of overig)
 • Type en aantal apparaten
 • Soort auto (volledig elektrisch/hybride/niet-elektrisch)

3.8 Windvangers en Winddelen

Neem je Windvangers af van Greenchoice of heb je Winddelen aangeschaft van de Windcentrale dan verwerken wij hoeveel Windvangers en Winddelen je hebt en wat de looptijd hiervan is. Dit doen wij zodat wij de opbrengst van de Windvangers respectievelijk Winddelen kunnen verrekenen op de jaarnota. (overeenkomst)

3.9 Zonnepanelen

Neem je zonnepanelen van Greenchoice af dan verwerken wij hiervoor de volgende gegevens:

 • Gegevens over het dak waarop de zonnepanelen geplaatst dienen te worden, zoals hellingshoek, oppervlakte en oriëntatie op het zuiden
 • Aantal en type zonnepanelen en omvormer
 • Verwachte opwek en besparing
 • Specificatie van de kosten
 • CO2-reductie
 • Type stroomaansluiting

Dit doen wij om een offerte voor je op te stellen. (overeenkomst)


Als je een dienst of product afneemt van Greenchoice verwerken wij (aanvullend) de volgende gegevens:

3.10 Contacthistorie

Wij registreren alle contacten die je hebt met de Greenchoice klantenservice en alle wijzigingen die je zelf doorvoert via je persoonlijke digitale omgeving op de Greenchoice website of via de online (klant)applicaties van Greenchoice. Dit doen wij zodat medewerkers van de klantenservice je zo goed mogelijk kunnen helpen als je hen een vraag stelt. Ook kunnen wij deze gegevens gebruiken voor het adequaat afhandelen van klachten. Daarom kunnen wij ook gegevens vastleggen over een vraag aan of klacht over Greenchoice via sociale media. (gerechtvaardigd belang)

3.11 Inloggegevens persoonlijke digitale omgeving en online (klant)applicaties

Maak je gebruik van de door Greenchoice beschikbaar gestelde persoonlijke digitale omgeving op de Greenchoice website en/of online (klant)applicaties, dan bewaren we de gegevens die je daarvoor op hebt gegeven. Dit doen wij ten behoeve van de beveiliging van je gegevens en om je van dienst te kunnen zijn als je je inloggegevens bent vergeten. (gerechtvaardigd belang)

3.12 Betalingsgegevens

Als je klant bent van Greenchoice dan betaal je ons periodiek (termijn)bedragen. Neem je elektriciteit en/of gas af dan stelt Greenchoice elk jaar en in het geval van een verhuizing of overstap een factuur voor je op voor de verbruikte energie. Betaal je ons een keer niet, dan sturen wij je hierover een herinneringsbrief. Je betalingen, facturen en de eventuele brieven die wij je sturen als je niet betaalt leggen wij vast in onze administratie. Dit doen wij om bij te houden of je tijdig en volledig betaalt voor de producten en diensten die je van ons afneemt. Dit is noodzakelijk om de betalingen op een juiste manier te kunnen verwerken. (gerechtvaardigd belang)

Is er sprake van een schuldhulpverleningstraject dan verwerken wij de documenten van en communicatie met je schuldhulpverlener. (wettelijke plicht)


Als je van ons e-mails ontvangt en/of onze website bezoekt verzamelen wij de volgende gegevens:

3.13 Tracking links

Als je e-mails van ons ontvangt over onze diensten en/of producten of met onze nieuwsbrief, dan kunnen wij zogeheten tracking links gebruiken. Daarmee kunnen we je interacties registreren. Dit doen we om de effectiviteit van deze e-mails te kunnen monitoren. Daarnaast kunnen we de inhoud van toekomstige communicatie zoveel mogelijk afstemmen op jouw interesses. (gerechtvaardigd belang)

3.14 Cookies

Als je onze website(s) bezoekt dan plaatsen wij technisch noodzakelijke cookies (ook wel functionele cookies) en analytische cookies waarbij er geen of slechts geringe privacygevolgen zijn. Dit doen we voornamelijk om de website goed te laten werken en websitegedrag te analyseren. (gerechtvaardigd belang)

Cookies met een andere functie, bijvoorbeeld marketingcookies, plaatsen wij pas nadat je hiervoor toestemming hebt gegeven. Dit doen we om gericht marketing te kunnen voeren. (toestemming)

3.15 Aanmeldformulieren

Vul je op de website een aanmeldformulier in voor een dienst of product, maar rond je het formulier niet af (bijvoorbeeld door een technisch probleem), dan bewaren we de gegevens die je zelf hebt ingevuld op het aanmeldformulier. Dit doen we zodat we contact met je kunnen opnemen om mogelijke vragen over de aanmelding te beantwoorden. Deze gegevens bewaren wij maximaal 14 dagen. (gerechtvaardigd belang)


Aanvullend gebruikt Greenchoice je persoonsgegevens ook voor de volgende doeleinden:

3.16 Opstellen managementinformatie

Greenchoice gebruikt (een deel van) bovengenoemde gegevens op geaggregeerd niveau ook ten behoeve van het opstellen van managementinformatie. (gerechtvaardigd belang)

3.17 Crediteuren- en debiteurencontrole en accountantscontrole

Greenchoice gebruikt (een deel van) bovengenoemde gegevens ook ten behoeve van haar eigen administratie. (wettelijke plicht)

3.18 Data-analyse

Op (een deel van) de bovengenoemde genoemde gegevens worden door Greenchoice ook data-analyses uitgevoerd. (gerechtvaardigd belang)

Deze analyses hebben tot doel om:

 • De dienstverlening aan klanten te verbeteren
 • Onze diensten en producten te optimaliseren
 • Producten en diensten en advertenties zo goed mogelijk af te stemmen op de doelgroep

3.19 Profilering voor promotie- en marketingdoeleinden

Greenchoice gebruikt (een deel van) bovengenoemde gegevens ook ten behoeve van promotie- en/of marketingdoeleinden. We kunnen hierbij gebruikmaken van profilering. Profilering is de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Daarbij worden door middel van persoonsgegevens bepaalde persoonlijke aspecten van jou geëvalueerd. Het doel hiervan is het analyseren en voorspellen van je persoonlijke voorkeuren, interesses en/of bezoekersgedrag. Zo kan Greenchoice de inhoud van informatie en aanbiedingen beter afstemmen op je interesses. We kunnen hierbij ook gebruikmaken van gegevens die we van anderen kopen. (gerechtvaardigd belang)

Aan de profilering voor promotie- en marketingdoeleinden door Greenchoice zijn voor jou geen rechtsgevolgen verbonden. Ook zijn er geen besluiten aan verbonden die jou aanmerkelijk treffen. Heb je bezwaar tegen profilering voor promotie- en marketingdoeleinden? Maak dan gebruik van je recht van bezwaar (lees hierover meer in hoofdstuk 6).

3.20 Klantenmatchtoepassingen voor online marketing

Om je relevante advertenties te kunnen tonen op onze website of op de websites van derden kunnen we gebruikmaken van klantenmatchtoepassingen van derden. Hierbij delen we je e-mailadres versleuteld (gehashed) en beveiligd met deze derden. Dit doen we alleen met jouw toestemming. (toestemming)

Het kan daarbij voorkomen dat deze gegevens ook buiten de Europese Economische Ruimte worden verwerkt. Wil je dit liever niet? Geen probleem. Via je persoonlijke digitale omgeving op de Greenchoice website of via door Greenchoice beschikbaar gestelde online (klant)applicaties kan je jouw toestemming intrekken en interesses wijzigen.

Zonder toestemming voor klantenmatchtoepassingen of vergelijkbare technieken, kunnen we je niet herkennen en kunnen we je geen persoonlijke advertenties laten zien. Je kan dan nog steeds (algemene) advertenties van ons tegenkomen. Samenwerkingspartners kunnen je bijvoorbeeld ook advertenties laten zien op basis van eerder vastgelegde data, je algemene locatie of de inhoud van de website die je bezoekt.

Verstrekt Greenchoice mijn gegevens ook aan andere organisaties?

In de hierna genoemde situaties deelt Greenchoice je persoonsgegevens ook met derden:

Netbeheerders

Als je elektriciteit en/of gas afneemt dan geven wij je gegevens door aan je netbeheerder. Dit doen wij om je aan en af te melden. Ook in andere gevallen kunnen we je gegevens doorgeven aan de netbeheerder, bijvoorbeeld in het geval van een defecte meter en in het geval van een naderende afsluiting. (overeenkomst)

Wederverkopers / samenwerkingspartners

Ben je via een wederverkoper (bijvoorbeeld een vergelijkingswebsite op internet) klant bij Greenchoice geworden dan informeren wij deze wederverkoper of de aanmelding ook daadwerkelijk is afgerond en kunnen we deze wederverkoper periodiek informeren of je nog klant bent. Dit doen wij om onze verplichtingen richting deze partij na te komen. (gerechtvaardigd belang)

Gegevens kunnen door ons ook worden doorgegeven aan samenwerkingspartners en wederverkopers die ten behoeve van ons marketing- en verkoopcampagnes uitvoeren, bijvoorbeeld voor een vernieuwing van de leveringsovereenkomst voor elektriciteit en/of gas die tussen ons bestaat. (gerechtvaardigd belang)

Het kan ook zijn dat wij je persoonsgegevens delen met samenwerkingspartners (bijvoorbeeld een lokale energiecoöperatie) om je de afgesproken diensten en/of producten te leveren. (overeenkomst)

Kredietinformatiebureaus

Als je een overeenkomst met ons aangaat voor de levering van een dienst of product dan kunnen wij een kredietwaardigheidstoets laten uitvoeren. Het kredietinformatiebureau controleert of je een betalingsachterstand hebt (aan de hand van je naam en geboortedatum) of dat er op je adres een betalingsachterstand geregistreerd staat. Je gegevens worden dan door ons verstrekt aan een kredietinformatiebureau. De uitkomst van het onderzoek leggen wij vast en gebruiken wij om te bepalen of wij een borg aan je vragen. Dit doen wij om ons te beschermen tegen de risico’s van wanbetaling. (gerechtvaardigd belang)

Financiële instellingen en betalingsdienstverleners

Voor het uitvoeren van betalingen of het sturen van betalingsverzoeken kunnen wij je gegevens verstrekken aan financiële instellingen en betalingsdienstverleners. (overeenkomst respectievelijk gerechtvaardigd belang)

Incassopartijen

In het geval je ons niet tijdig betaalt verstrekken wij je gegevens aan een incassopartij. Daaronder wordt ook verstaan een deurwaarder of advocaat. Dit doen wij om de openstaande vordering alsnog betaald te krijgen. (gerechtvaardigd belang)

Verwerkers

Soms schakelen wij andere organisaties in die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken. Bijvoorbeeld een derde die voor ons een klantmailing verzorgt of een IT-dienstverlener. Dit zijn verwerkers. Een verwerker kan alleen onze opdracht krijgen als hij aantoonbaar passende beveiligingsmaatregelen heeft genomen en geheimhouding garandeert. (gerechtvaardigd belang)

Greenchoice maakt soms ook gebruik van verwerkers in andere landen. Hierbij geldt dat dit alleen kan als die landen voldoende bescherming bieden. Alle landen binnen de Europese Economische Ruimte (EU-landen, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein) bieden voldoende bescherming omdat daar dezelfde wetgeving geldt. Als het gaat om een dienstverlener in een land buiten de Europese Economische Ruimte, dan zorgen we door middel van aanvullende afspraken voor voldoende bescherming van je gegevens.

Overheidsinstanties

Je persoonsgegevens kunnen ook worden verstrekt aan derden als wij daar een wettelijke verplichting toe hebben. Bijvoorbeeld aan de Belastingdienst, een toezichthouder, de politie, justitie of de sociale recherche. (wettelijke plicht)

Hebben wij je geïnformeerd dat wij de leveringsovereenkomst voor elektriciteit en/of gas met je gaan beëindigen omdat je niet hebt betaald, dan zijn wij wettelijk verplicht om je gegevens ook door te geven aan de gemeentelijke schuldhulpverleningsinstantie voordat wij de overeenkomst beëindigen. (wettelijke plicht)

Hoelang bewaart Greenchoice mijn gegevens?

Greenchoice bewaart je persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor Greenchoice je gegevens heeft verzameld. Voor de Belastingdienst dienen wij onze administratie in elk geval 7 jaar te bewaren. Dat betekent dat als je overeenkomst met Greenchoice is beëindigd wij je klantgegevens in elk geval gedurende deze periode bewaren.

Daarna zullen wij deze verwijderen. Waar dat mogelijk en noodzakelijk is zorgen wij ervoor dat je gegevens in deze periode niet meer inzichtelijk zijn voor en gebruikt worden door onze medewerkers als dat niet nodig is voor de hierboven genoemde doeleinden. Gegevens die niet bewaard hoeven te worden voor de Belastingdienst bewaren wij minder lang. Dit geldt bijvoorbeeld voor meterstanden die wij niet gebruiken om te factureren, maar die uitsluitend tot doel hebben je een nauwkeurig inzicht te geven in je verbruik.

Heb je interesse getoond in een van de producten of diensten van Greenchoice en hebben wij daarvoor bijvoorbeeld een offerte voor je opgesteld, maar ben je geen klant geworden, dan bewaren wij je gegevens één jaar. Daarna zullen wij deze verwijderen. Hebben wij voor het opmaken van de offerte gebruik gemaakt van data uit de centrale registers van de netbeheerders dan bewaren wij die in overeenstemming met de hiervoor geldende wettelijke termijnen.

 

Welke rechten heb ik met betrekking tot persoonsgegevens die Greenchoice verwerkt?

Je kan contact met ons opnemen als je:

 • Wil weten of wij persoonsgegevens van je verwerken
 • Je persoonsgegevens die wij verwerken wil laten corrigeren
 • Je persoonsgegevens die wij verwerken wil laten verwijderen
 • De verwerking van je persoonsgegevens wil beperken
 • Wil dat wij jouw persoonsgegevens digitaal aan jou verstrekken of doorsturen naar een andere organisatie
 • Bezwaar wil maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens

Zo heb je het recht bezwaar te maken tegen het gebruik van je persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden. Je kan hiervoor bijvoorbeeld gebruikmaken van de afmeldlink in e-mails die wij je sturen. Of door je persoonlijke voorkeuren aan te passen via je persoonlijke digitale omgeving op de Greenchoice website of via door Greenchoice beschikbaar gestelde online (klant)applicaties. Als je dat doet, dan zullen we je gegevens niet meer gebruiken voor direct marketingdoeleinden.

Ook heb je het recht om bezwaar te maken tegen profilering voor direct marketingdoeleinden. Als je dat doet, dan stoppen we daarmee. Je kan je afmelden via de contactgegevens onderaan dit privacy statement.

Voor de overige verzoeken in het kader van dit hoofdstuk kan je ook contact opnemen via de contactgegevens onderaan dit privacy statement. Als je een dergelijk verzoek bij ons indient dan kunnen wij aanvullende informatie aan je vragen om je identiteit vast te stellen. Wij zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen een maand na ontvangst van je verzoek, je informatie geven over de uitvoering die aan je verzoek is gegeven. Afhankelijk van de complexiteit van je verzoek kan deze termijn met nog eens twee maanden worden verlengd. Wij informeren je hier dan tijdig over.

Je persoonsgegevens kan je ook inzien via je persoonlijke digitale omgeving op de Greenchoice website of via door Greenchoice beschikbaar gestelde online (klant)applicaties.

Wat doet Greenchoice aan de beveiliging van persoonsgegevens?

De bescherming van persoonsgegevens heeft een hoge prioriteit binnen Greenchoice. Greenchoice heeft een privacybeleid en een informatiebeveiligingsbeleid. Dit beleid heeft tot doel het creëren van een uniforme en hoge mate van gegevensbescherming binnen Greenchoice.

Greenchoice doet haar uiterste best om te verhinderen dat onbevoegden toegang krijgen tot jouw persoonsgegevens, of dat jouw gegevens op enige wijze onrechtmatig verwerkt worden. Hiertoe treft Greenchoice allerlei technische en organisatorische maatregelen. Daarnaast zorgen we dat jouw gegevens zorgvuldig bewaard worden en beschikbaar zijn.

Mocht er onverhoopt toch iets niet goed zijn gegaan met de bescherming van jouw persoonsgegevens en is er sprake van een zogenaamd ‘datalek’ dan meldt Greenchoice dit bij de toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens, tenzij het niet waarschijnlijk is dat het datalek een risico inhoudt voor jouw rechten en vrijheden. In het geval het datalek ook een hoog risico heeft voor jouw persoonlijke levenssfeer, dan zullen we je zo snel mogelijk informeren over wat het datalek inhoudt, wat Greenchoice doet en ook wat jij eraan kan doen om de eventuele schade zo beperkt mogelijk te houden.

Kan Greenchoice dit document wijzigen?

Ja, ons privacy statement kan van tijd tot tijd wijzigen. Als wij andere of nieuwe persoonsgegevens gaan verwerken, dan wordt dit aangepast in dit privacy statement. En als deze wijzigingen ook voor jou van belang zijn, dan attenderen wij je daarop. De meest actuele versie van ons privacy statement kun je steeds terugvinden op www.greenchoice.nl/privacy.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?

Heb je een vraag over de verwerking van persoonsgegevens door Greenchoice dan kan je hierover contact opnemen met de data protection officer van Greenchoice.

Dan kan per e-mail via privacy@greenchoice.nl

Of per post via:

Greenchoice
t.a.v. Data Protection Officer
Kruisplein 15
3014 DB Rotterdam

Heb je een klacht met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens dan vernemen wij dat graag. Als de klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld, dan heb je de mogelijkheid om hierover een klacht in te dienen bij de toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens.