Greenchoice hecht veel waarde aan jouw privacy. In ons privacy statement leggen we uit welke gegevens wij verzamelen, voor welke doeleinden, hoe wij deze gegevens verkrijgen, wat jouw rechten zijn en hoe je deze kunt uitoefenen.

Bekijk hier het Privacy Statement van Greenchoice.

Lees meer over

Inleiding

Greenchoice B.V., statutair gevestigd te Rotterdam en kantoorhoudende te (3014 DB) Rotterdam aan het Kruisplein 15, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 24302685, biedt de volgende diensten en/of producten aan:

 • Levering van duurzame elektriciteit en bosgecompenseerd gas
 • Levering van energieproducerende, energiebesparende en andere energiegerelateerde diensten en/of producten
 • Deelname aan het Bosspaarplan

Om deze diensten en/of producten te kunnen aanbieden en leveren hebben wij bepaalde persoonsgegevens van je nodig.

Over het gebruik van deze gegevens willen we je graag duidelijk informeren. In dit privacy statement leggen wij daarom uit van wie wij gegevens verwerken, welke gegevens wij verwerken, met welk doel wij dat doen, en hoe wij met deze gegevens omgaan. Ook leggen wij uit op basis waarvan wij de gegevens mogen verwerken. Heb je naar aanleiding van het lezen van dit privacy statement nog vragen dan kan je die aan ons stellen via de contactgegevens onderaan dit privacy statement.

Wanneer mogen wij persoonsgegevens verwerken?

In de wet is bepaald in welke gevallen persoonsgegevens verwerkt mogen worden. Dit mag, onder meer als:

 1. Iemand Greenchoice hiervoor toestemming geeft (dit noemen we hierna: toestemming).
 2. Dit nodig is om een overeenkomst aan te gaan of een offerte op te stellen (dit noemen we hierna: overeenkomst).
 3. Dit nodig is om aan een wettelijke verplichting te voldoen (dit noemen we hierna: wettelijke plicht).
 4. Greenchoice of een derde een gerechtvaardigd belang heeft. Hierbij worden de belangen van de personen van wie de persoonsgegevens worden verwerkt meegewogen (dit noemen we hierna: gerechtvaardigd belang).

Verwerken wij je persoonsgegevens omdat je ons hier toestemming voor hebt gegeven, dan kan je die toestemming op elk moment ook weer intrekken.

In dit privacy statement leggen wij uit welke gegevens wij van je verwerken. Hierbij vermelden wij duidelijk welke van de hierboven genoemde situaties van toepassing is.

Voor deelname aan het Samen Greenchoice spaarprogramma heeft Greenchoice een apart privacy statement. De meest actuele versie daarvan kun je steeds terugvinden via www.samengreenchoice.nl.

 

Van wie verwerkt Greenchoice persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens van personen die één of meerdere diensten of producten van Greenchoice (zullen gaan) afnemen, hebben afgenomen of hier interesse in hebben getoond en persoonsgegevens van contactpersonen van zakelijke afnemers. Ook verwerken wij gegevens van personen die onze website bezoeken.

 

Welke persoonsgegevens verwerkt Greenchoice en waarom?

Hieronder leggen wij uit welke persoonsgegevens wij van je (kunnen) verzamelen, met welk doel we dat doen en welke grondslag daarbij van toepassing is.

Als je interesse toont in een dienst en/of product en/of klant wordt of bent van Greenchoice dan verzamelen wij de volgende gegevens:

3.1 Klantgegevens

Vraag je bij ons een offerte aan of heb je op andere wijze interesse getoond in een product of dienst van Greenchoice, dan leggen wij die klantgegevens (bijvoorbeeld: naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer) vast die wij nodig hebben om je vraag te beantwoorden, een aanbod (op maat) te kunnen doen, de offerte naar je toe te sturen en hierover contact met je op te kunnen nemen. (overeenkomst)

Ga je een overeenkomst met ons aan dan verwerken wij aanvullend ook je geboortedatum en bankrekeningnummer. De hiervoor genoemde klantgegevens gebruiken wij om je te identificeren, je aan te kunnen melden bij de netbeheerder en de geleverde diensten en/of producten bij je in rekening te brengen. (overeenkomst)

Jouw e-mailadres gebruiken wij ook om je te informeren over nieuwe diensten en/of producten en reviews. Dit doen wij bijvoorbeeld door het versturen van een nieuwsbrief. Hierbij houden wij rekening met jouw persoonlijke situatie (bijvoorbeeld welke producten je bij ons afneemt). (gerechtvaardigd belang)

Indien je dergelijke e-mails van ons ontvangt, dan registreren wij je interacties. Dit doen wij om de inhoud van toekomstige communicatie zoveel mogelijk af te stemmen op jouw voorkeur. (gerechtvaardigd belang)

3.2 Bandopnames

Als je telefonisch een overeenkomst aangaat met Greenchoice, dan kunnen wij een bandopname maken van dit gesprek. Dit doen wij zodat wij kunnen aantonen dat wij een overeenkomst met je zijn aangegaan. (gerechtvaardigd belang)

Ook kunnen wij gesprekken tussen jou en Greenchoice opnemen ten behoeve van kwaliteitsverbetering en interne trainingsdoeleinden. (gerechtvaardigd belang)

3.3 Kredietwaardigheid

Als je een overeenkomst met ons aangaat voor de levering van een dienst of product dan kunnen wij een kredietwaardigheidstoets laten uitvoeren. De uitkomst hiervan leggen wij vast en gebruiken wij om te bepalen of wij een borg aan je vragen. Dit doen wij om ons te beschermen tegen de risico’s van wanbetaling. (gerechtvaardigd belang)

3.4 Wijze van aanmelden

Je kan op verschillende manieren een overeenkomst sluiten met Greenchoice. Dat kan je telefonisch of via de website direct bij Greenchoice doen, maar dat kan ook via andere kanalen zoals bijvoorbeeld een vergelijkingwebsite op internet of via een energiecoöperatie. Wij houden bij op welke manier je de overeenkomst bent aangegaan. Dit doen wij om de aanmelding te verifiëren, verplichtingen richting onze samenwerkingspartners te kunnen nakomen en om inzicht te krijgen in de effectiviteit van de aanmeldkanalen. Ook kunnen wij deze gegevens gebruiken voor het adequaat afhandelen van klachten. (gerechtvaardigd belang)


Indien je één van onderstaande producten afneemt dan verzamelen wij (aanvullend) de volgende gegevens:

3.5 Elektriciteit en/of gas

Neem je elektriciteit en/of gas van Greenchoice af dan verzamelen wij de volgende gegevens:

3.5a Meterstanden en verbruik

Facturatiestanden

Wij verwerken alle meterstanden die noodzakelijk zijn om je energieverbruik vast te stellen. Dit doen wij om facturen voor je op te stellen en om te bepalen hoeveel energie we voor je moeten inkopen. Daarnaast kunnen wij dit doen om je adviseren over een passend termijnbedrag. (overeenkomst respectievelijk gerechtvaardigd belang)

Om meer inzicht te krijgen in je verbruik kan je via je persoonlijke digitale omgeving op de Greenchoice website of via de online (klant)applicaties van Greenchoice zelf meterstanden invullen. Als je daar gebruik van maakt, dan worden deze standen ook verwerkt. (toestemming)

Standen voor verbruiksoverzicht

Heb je een slimme meter dan verwerken wij je maandelijkse meterstanden. Dit doen wij omdat wij je maandelijks een verbruiks- en kostenoverzicht dienen te sturen. (wettelijke plicht)

Standen voor gedetailleerd inzicht in je energieverbruik

Wil je een heel gedetailleerd inzicht in je energieverbruik, dan kunnen wij vaker meterstanden uit je slimme meter opvragen. Deze gegevens verwerken wij alleen als je ons daar expliciet toestemming voor geeft. Wij houden ons daarbij aan de regels van de Gedragscode Slimme Meters. (toestemming)

3.5b Gegevens uit de centrale registers van de netbeheerders

Als wij een offerte voor de levering van elektriciteit en/of gas voor je opstellen of een overeenkomst voor de levering van elektriciteit en/of gas met je aangaan verzamelen wij de volgende informatie:

 • (In het geval van een overstap van een andere leverancier) de einddatum van het bestaande contract en de opzegtermijn
 • Gegevens over je aansluiting en meter zoals bijvoorbeeld het standaardjaarverbruik, de capaciteit van de meter, of je een slimme meter hebt en of er energie wordt teruggeleverd
 • Historische meterstanden

Deze gegevens vragen wij op uit de centrale registers van de netbeheerders. Voor het opstellen van een offerte hebben wij deze gegevens nodig om je een aanbod op maat te kunnen doen. Wij raadplegen deze registers dan alleen als je daar (door middel van je klantsleutels) expliciet toestemming voor geeft (toestemming)

Indien wij een overeenkomst met je zijn aangegaan dan raadplegen wij de registers om de aanmelding goed te laten verlopen. (overeenkomst)

Ook gebruiken wij gegevens uit deze registers ten behoeve van het inkopen van energie en om een beginstand te kunnen controleren. (overeenkomst)

3.6 Bijdrage Bosspaarplan

Neem je ook deel aan het Bosspaarplan, dan verwerken we ook hoeveel je maandelijks hieraan bijdraagt en hebt bijgedragen. Dit doen wij zodat wij weten hoeveel wij aan de aan het Bosspaarplan gekoppelde activiteiten moeten besteden, en je kunnen informeren wat er met je bijdrage is gedaan. (overeenkomst)

3.7 Greenchoice-App / BOKS Slim / BOKS Live

Maak je gebruik van de Greenchoice-App, de dienst BOKS Slim en/of BOKS Live (in combinatie met de BOKS-meter) dan verwerken wij de onderstaande gegevens. Dit doen wij om je een goed inzicht te kunnen geven in je verbruik en/of je te kunnen adviseren over energiebesparing. (overeenkomst)

3.7a Greenchoice-App

 • NAW-gegevens
 • E-mailadres
 • Klantnummer
 • Tarief (€ per kWh of m3)
 • Termijnbedrag
 • Meternummer
 • Meterstanden die je doorgeeft
 • P4-standen stroom (elke 15 minuten)*
 • P4-standen gas (elk uur)*

* Dit zijn meterstanden die door de netbeheerder per kwartier worden uitgelezen uit jouw slimme meter. Deze gegevens verwerken wij alleen als je hiervoor je expliciete toestemming hebt gegeven. (toestemming)

En als je dat in de Greenchoice-App hebt ingevuld:

 • Aantal personen in huishouden
 • Aantal slaapkamers
 • Type en bouwjaar woning
 • Wijze van koken (elektrisch/gas/beide of overig)
 • Type verwarming (elektrisch/gas/beide of overig)
 • Wijze van verwarmen water (elektrisch/gas/beide of overig)
 • Type en aantal apparaten
 • Soort auto (volledig elektrisch/hybride/niet-elektrisch)

Verder heb je in de Greenchoice-App de mogelijkheid verschillende bespaaruitdagingen aan te gaan. Als je een of meerdere bespaaruitdagingen aangaat dan zullen wij per bespaaruitdaging gegevens verzamelen over je bespaargedrag tijdens de uitdaging. Deze gegevens verwerken we om je zo goed mogelijk inzicht te geven in je energieverbruik en inzicht te geven in het effect van genomen besparingsmaatregelen. (overeenkomst)

De Greenchoice-App maakt gebruik van push-notificaties. Push-notificaties worden alleen verzonden nadat je toestemming hebt gegeven om deze te ontvangen. (toestemming)

3.7b BOKS Slim / BOKS Live (in combinatie met de BOKS-meter)

 • Aantal personen in huishouden
 • Type verwarming (elektrisch/gas/beide of stadsverwarming)
 • Type en aantal apparaten
 • Type woning
 • Wijze van koken (elektrisch/gas/beide of stadsverwarming)

Aanvullend uitsluitend voor BOKS Live (in combinatie met de BOKS-meter):

 • Watt verbruik per 10 seconden (realtime stroomverbruik)*

* Deze gegevens verwerken wij alleen als je hiervoor je expliciete toestemming hebt gegeven. (toestemming)

3.8 Windvangers

Neem je Windvangers af van Greenchoice dan verwerken wij hoeveel Windvangers je hebt en wat de looptijd hiervan is. Dit doen wij zodat wij de opbrengst van de Windvangers kunnen verrekenen op de jaarnota. (overeenkomst)

3.9 Zonnepanelen

Neem je via Greenchoice zonnepanelen af dan verwerken wij hiervoor de volgende gegevens:

 • Gegevens over het dak waarop de zonnepanelen geplaatst dienen te worden, zoals hellingshoek, oppervlakte en oriëntatie op het zuiden
 • Aantal en type zonnepanelen en omvormer
 • Verwachte opwek en besparing
 • Specificatie van de kosten
 • CO2-reductie
 • Type stroomaansluiting

Dit doen wij om een offerte voor je op te stellen. (overeenkomst)


Als je een dienst of product afneemt van Greenchoice verwerken wij (aanvullend) de volgende gegevens:

3.10 Contacthistorie

Wij registreren alle contacten die je hebt met de Greenchoice klantenservice en alle wijzigingen die je zelf doorvoert via je persoonlijke digitale omgeving op de Greenchoice website of via de online (klant)applicaties van Greenchoice. Dit doen wij zodat medewerkers van de klantenservice je zo goed mogelijk kunnen helpen als je hen een vraag stelt. Ook kunnen wij deze gegevens gebruiken voor het adequaat afhandelen van klachten. Daarom kunnen wij ook gegevens vastleggen over een vraag aan of klacht over Greenchoice via sociale media. (gerechtvaardigd belang)

3.11 Inloggegevens persoonlijke digitale omgeving en online (klant)applicaties

Maak je gebruik van de door Greenchoice beschikbaar gestelde persoonlijke digitale omgeving op de Greenchoice website en/of online (klant)applicaties, dan bewaren we de gegevens die je daarvoor op hebt gegeven. Dit doen wij ten behoeve van de beveiliging van je gegevens en om je van dienst te kunnen zijn als je je inloggegevens bent vergeten. (gerechtvaardigd belang)

3.12 Betalingsgegevens

Als je klant bent van Greenchoice dan betaal je ons periodiek (termijn)bedragen. Neem je elektriciteit en/of gas af dan stelt Greenchoice elk jaar en in het geval van een verhuizing of overstap een factuur voor je op voor de verbruikte energie. Betaal je ons een keer niet, dan sturen wij je hierover een herinneringsbrief. Je betalingen, facturen en de eventuele brieven die wij je sturen als je niet betaalt leggen wij vast in onze administratie. Dit doen wij om bij te houden of je tijdig en volledig betaalt voor de producten en diensten die je van ons afneemt. Dit is noodzakelijk om de betalingen op een juiste manier te kunnen verwerken. (gerechtvaardigd belang)

Is er sprake van een schuldhulpverleningstraject dan verwerken wij de documenten van en communicatie met je schuldhulpverlener. (wettelijke plicht)


Als je onze website bezoekt verzamelen wij de volgende gegevens:

3.13 Cookies

Als je onze website(s) bezoekt dan plaatsen wij technisch noodzakelijke cookies (ook wel functionele cookies) en analytische cookies waarbij er geen of slechts geringe privacygevolgen zijn. Dit doen we voornamelijk om de website goed te laten werken en websitegedrag te analyseren. (gerechtvaardigd belang)

Cookies met een andere functie, bijvoorbeeld marketingcookies, plaatsen wij pas nadat je hiervoor toestemming hebt gegeven. Dit doen we om gericht marketing te kunnen voeren. (toestemming)

3.14 Aanmeldformulieren

Vul je op de website een aanmeldformulier in voor een dienst of product, maar rond je het formulier niet af (bijvoorbeeld door een technisch probleem), dan bewaren we de gegevens die je zelf hebt ingevuld op het aanmeldformulier. Dit doen we zodat we contact met je kunnen opnemen om mogelijke vragen over de aanmelding te beantwoorden. Deze gegevens bewaren wij maximaal 14 dagen. (gerechtvaardigd belang)


Aanvullend gebruikt Greenchoice je persoonsgegevens ook voor de volgende doeleinden:

3.15 Opstellen managementinformatie

Greenchoice gebruikt (een deel van) bovengenoemde gegevens op geaggregeerd niveau ook ten behoeve van het opstellen van managementinformatie. (gerechtvaardigd belang

3.16 Crediteuren- en debiteurencontrole en accountantscontrole

Greenchoice gebruikt (een deel van) bovengenoemde gegevens ook ten behoeve van haar eigen administratie. (wettelijke plicht)

3.17 Data-analyse

Op de hierboven genoemde gegevens wordt door Greenchoice ook data-analyses uitgevoerd. Deze analyses hebben tot doel om:

 • De dienstverlening aan klanten te verbeteren
 • Onze diensten en producten te optimaliseren
 • Producten en diensten en advertenties zo goed mogelijk af te stemmen op de doelgroep.

(gerechtvaardigd belang)

 

Verstrekt Greenchoice mijn gegevens ook aan andere organisaties?

In de hierna genoemde situaties deelt Greenchoice je persoonsgegevens ook met derden:

Netbeheerders

Als je elektriciteit en of gas afneemt dan geven wij je gegevens door aan je netbeheerder. Dit doen wij om je aan en af te melden. Ook in andere gevallen kunnen we je gegevens doorgeven aan de netbeheerder, bijvoorbeeld in het geval van een defecte meter en in het geval van een naderende afsluiting. (overeenkomst)

Wederverkopers/samenwerkingspartners

Ben je via een wederverkoper (bijvoorbeeld een vergelijkingwebsite op internet) klant bij Greenchoice geworden dan informeren wij deze wederverkoper of de aanmelding ook daadwerkelijk is afgerond en kunnen we deze wederverkoper periodiek (jaarlijks) informeren of je nog klant bent. Dit doen wij om onze verplichtingen richting deze partij na te komen. (gerechtvaardigd belang)

Gegevens kunnen door ons ook worden doorgegeven aan samenwerkingspartners en wederverkopers die ten behoeve van ons marketing- en verkoopcampagnes uitvoeren, bijvoorbeeld voor een vernieuwing van de leveringsovereenkomst voor elektriciteit en/of gas die tussen ons bestaat. (gerechtvaardigd belang)

Het kan ook zijn dat wij je persoonsgegevens delen met samenwerkingspartners (bijvoorbeeld een lokale energiecoöperatie) om je de afgesproken diensten en/of producten te leveren. (overeenkomst)

Kredietinformatiebureaus

Als je een overeenkomst met ons aangaat voor de levering van een dienst of product dan kunnen wij een kredietwaardigheidstoets laten uitvoeren. Je gegevens worden dan door ons verstrekt aan een kredietinformatiebureau. De uitkomst van het onderzoek leggen wij vast en gebruiken wij om te bepalen of wij een borg aan je vragen. Dit doen wij om ons te beschermen tegen de risico’s van wantbetaling. (gerechtvaardigd belang)

Financiële instellingen en betalingsdienstverleners

Voor het uitvoeren van betalingen of het sturen van betalingsverzoeken kunnen wij je gegevens verstrekken aan financiële instellingen en betalingsdienstverleners. (overeenkomst respectievelijk gerechtvaardigd belang)

Incassopartijen

In het geval je ons niet tijdig betaald verstrekken wij je gegevens aan een incassopartij. Daaronder wordt ook verstaan een deurwaarder of advocaat. Dit doen wij om de openstaande vordering alsnog betaald te krijgen. (gerechtvaardigd belang)

Verwerkers

Soms schakelen wij andere organisaties in die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken. Bijvoorbeeld een derde die voor ons een klantmailing verzorgt of een IT-dienstverlener. Dit zijn verwerkers. Een verwerker kan alleen onze opdracht krijgen als hij aantoonbaar passende beveiligingsmaatregelen heeft genomen en geheimhouding garandeert. (gerechtvaardigd belang)

Greenchoice maakt soms ook gebruik van verwerkers in andere landen. Hierbij geldt dat dit alleen kan als die landen voldoende bescherming bieden. Alle landen binnen de Europese Economische Ruimte (EU-landen, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein) bieden voldoende bescherming omdat daar dezelfde wetgeving geldt. Als het gaat om een dienstverlener in een land buiten de Europese Economische Ruimte, dan zorgen we door middel van aanvullende afspraken voor voldoende bescherming van je gegevens.

Overheidsinstanties

Je persoonsgegevens kunnen ook worden verstrekt aan derden als wij daar een wettelijke verplichting toe hebben. Bijvoorbeeld aan de Belastingdienst, een toezichthouder, de politie, justitie of de sociale recherche. (wettelijke plicht)  

Hebben wij je geïnformeerd dat wij de leveringsovereenkomst voor elektriciteit en/of gas met je gaan beëindigen omdat je niet hebt betaald, dan zijn wij wettelijk verplicht om je gegevens ook door te geven aan de gemeentelijke schuldhulpverleningsinstantie voordat wij de overeenkomst beëindigen. (wettelijke plicht)  

 

Hoelang bewaart Greenchoice mijn gegevens?

Greenchoice bewaart je persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor Greenchoice je gegevens heeft verzameld. Voor de Belastingdienst dienen wij onze administratie in elk geval 7 jaar te bewaren. Dat betekent dat als je overeenkomst met Greenchoice is beëindigd wij je klantgegevens in elk geval gedurende deze periode bewaren. Daarna zullen wij deze verwijderen. Waar dat mogelijk en noodzakelijk is zorgen wij ervoor dat je gegevens in deze periode niet meer inzichtelijk zijn voor en gebruikt worden door onze medewerkers als dat niet nodig is voor de hierboven genoemde doeleinden. Gegevens die niet bewaard hoeven te worden voor de Belastingdienst bewaren wij minder lang. Dit geldt bijvoorbeeld voor meterstanden die wij niet gebruiken om te factureren, maar die uitsluitend tot doel hebben je een nauwkeurig inzicht te geven in je verbruik.

Heb je interesse getoond in een van de producten of diensten van Greenchoice en hebben wij daarvoor bijvoorbeeld een offerte voor je opgesteld, maar ben je geen klant geworden, dan bewaren wij je gegevens één jaar. Daarna zullen wij deze verwijderen. Hebben wij voor het opmaken van de offerte gebruik gemaakt van data uit de centrale registers van de netbeheerders dan bewaren wij die conform de hiervoor geldende wettelijke termijnen.

 

Welke rechten heb ik met betrekking tot persoonsgegevens die Greenchoice verwerkt?

Je kan contact met ons opnemen als je:

 • Wil weten of wij persoonsgegevens van je verwerken
 • Je persoonsgegevens die wij verwerken wil laten corrigeren
 • Je persoonsgegevens die wij verwerken wil laten verwijderen
 • De verwerking van je persoonsgegevens wil beperken
 • Wil dat wij jouw persoonsgegevens digitaal aan jou verstrekken of doorsturen naar een andere organisatie
 • Bezwaar wil maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens

Als je een dergelijk verzoek bij ons indient dan kunnen wij aanvullende informatie aan je vragen om je identiteit vast te stellen. Wij zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen een maand na ontvangst van je verzoek, je informatie geven over de uitvoering die aan je verzoek is gegeven. Afhankelijk van de complexiteit van je verzoek kan deze termijn met nog eens twee maanden worden verlengd. Wij informeren je hier dan tijdig over.

Je persoonsgegevens kan je ook inzien via je persoonlijke digitale omgeving op de Greenchoice website of via door Greenchoice beschikbaar gestelde online (klant)applicaties.

Je hebt het recht om het gebruik van jouw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden te verbieden. Je kunt op elk moment verzet aantekenen: het recht op opt-out. Dit kun je doen door gebruik te maken van de afmeldlink in e-mails die wij je sturen. Ook kun je dit doen via je persoonlijke digitale omgeving.

Je kunt je registeren met je telefoonnummer bij het Bel-me-niet-register zodat je niet ongevraagd gebeld kan worden door bedrijven of instellingen voor reclamedoeleinden. De registratie bij het Bel-ne-niet-register is kosteloos en kan via www.bel-me-niet.nl. Met registratie in het Bel-me-niet-register ben je niet automatisch afgemeld voor telemarketing door Greenchoice. Bedrijven mogen namelijk hun eigen klanten benaderen met telemarketing voor eigen gelijksoortige producten of diensten, ook al heeft de klant zich aangemeld bij het Bel-me-niet-register. Wil je liever geen telemarketing namens Greenchoice ontvangen, laat het Greenchoice dan weten.

Je kan hierover contact opnemen via de contactgegevens onder aan dit privacy statement. 

 

Wat doet Greenchoice aan de beveiliging van persoonsgegevens?

De bescherming van persoonsgegevens heeft een hoge prioriteit binnen Greenchoice. Greenchoice heeft een privacybeleid en een informatiebeveiligingsbeleid. Dit beleid heeft tot doel het creëren van een uniforme en hoge mate van gegevensbescherming binnen Greenchoice. 

Greenchoice doet haar uiterste best om te verhinderen dat onbevoegden toegang krijgen tot jouw persoonsgegevens, of dat jouw gegevens op enige wijze onrechtmatig verwerkt worden. Hiertoe treft Greenchoice allerlei technische en organisatorische maatregelen. Daarnaast zorgen we dat jouw gegevens zorgvuldig bewaard worden en beschikbaar zijn.
Mocht er onverhoopt toch iets niet goed zijn gegaan met de bescherming van jouw persoonsgegevens en is er sprake van een zogenaamd ‘datalek’ dan meldt Greenchoice dit bij de toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens, tenzij het niet waarschijnlijk is dat het datalek een risico inhoudt voor jouw rechten en vrijheden. In het geval het datalek ook een hoog risico heeft voor jouw persoonlijke levenssfeer, dan zullen we je zo snel mogelijk informeren over wat het datalek inhoudt, wat Greenchoice doet en ook wat jij eraan kan doen om de eventuele schade zo beperkt mogelijk te houden.

 

Kan Greenchoice dit document wijzigen?

Ja, ons privacy statement kan van tijd tot tijd wijzigen. Als wij andere of nieuwe persoonsgegevens gaan verwerken, dan wordt dit aangepast in dit privacy statement. En als deze wijzigingen ook voor jou van belang zijn, dan attenderen wij je daarop. De meest actuele versie van ons privacy statement kun je steeds terugvinden op www.greenchoice.nl/privacy.

 

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?

Heb je een vraag over de verwerking van persoonsgegevens door Greenchoice dan kan je hierover contact opnemen met de data protection officer van Greenchoice.

Dan kan per e-mail via privacy@greenchoice.nl

Of per post via:

Greenchoice

t.a.v. Data Protection Officer

Kruisplein 15

3014 DB Rotterdam

Heb je een klacht met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens dan vernemen wij dat graag. Als de klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld, dan heb je de mogelijkheid om hierover een klacht in te dienen bij de toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens.

Logo Greenchoice Greenchoice
4,5 5
Greenchoice 4 5879 https://www.greenchoice.nl/images/logo.svg